architektonická súťaž - územie bývalej Neografie, Martin

Martin počas svojej bohatej histórie patril k dôležitým centrám vzdelanosti a kultúry na Slovensku.
Sídlia tu viaceré významné inštitúcie a organizácie (Národná knižnica, Národné múzeum, Matica Slovenská ...). Riešené územie sa nachádza na mieste bývalých tlačiarní, v širšom centre mesta. Hlavným motívom architektonickej kompozície a tvaroslovia nášho návrhu sa preto stala KNIHA; predmet, ktorý je typický a výstižný pre mesto Martin. Analógiu otvorenej knihy sme preniesli na hlavný uličný pohľadový profil, listy papiera sa nám ďalej objavujú v pôdorysnom riešení a taktiež na ostatných fasádach. Zóna NEOgrafia má potenciál stať sa novým lokálnym centrom mesta. Svoju pôvodnú funkciu kníhtlače si síce už nezachová, ale vytvorí priestor pre mestotvornú funkciu a stane sa novým („NEO“ ) polyfunkčným mestským centrom.

Projekt bol vypracovaný v spolupráci s Ing. arch. Michaelom Kostkom